WF - Zakład Parazytologii
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-218, Sosnowiec
+48 32 364 11 90/+48 32 364 11 96
Email:

Regulaminy ćwiczeń

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: DIAGNOSTYKA PARAZYTOLOGICZNA

 

II rok Analityka Medyczna (semestr letni)

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Wykłady, ćwiczenia i seminaria z parazytologii odbywają się punktualnie, w określonym harmonogramem czasie.
  2. Zajęcia odbywają się w grupach wyznaczonych i zatwierdzonych przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM w Katowicach.
  3. Studenci zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy w laboratoriach biologicznych oraz wskazówek i zaleceń prowadzących zajęcia.
  4. Na początku zajęć – studenci zajmują miejsca na sali przy poszczególnych stanowiskach. Przydział stanowisk jest stały na cały czas trwania zajęć – i nie wolno zmieniać ich samodzielnie.
  5. Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach koła naukowego (dobrowolne) na zasadach ogólnych, określonych przez Uczelniane Koło Naukowe STN SUM w Katowicach.

 

 1. PRAWA STUDENTÓW

Student ma prawo i możliwość:

 1. Zwrócić się do prowadzących zajęcia w sprawach związanych z przedmiotem parazytologii, celem uzyskania pomocy w wyjaśnieniu niezrozumiałych zagadnień, dotyczących materiału ćwiczeniowego, seminaryjnego lub wykładowego.
 2. Do korzystania z konsultacji udzielanych przez asystentów – w ustalonych porach.
 3. Do odrabiania zajęć, usprawiedliwionych i zweryfikowanych zaświadczeniem lekarskim lub innym oficjalnym dokumentem, w terminie wynikającym z harmonogramu zajęć.
 4. Do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, w przypadkach losowych, oraz ich odrobienia, w terminie wynikającym z harmonogramu zajęć.
 5. Do maksymalnie dwukrotnego poprawiania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu pisemnego lub ustnego.
 6. Być zwolnionym z testu finalnego (egzaminu pisemnego), jeśli uzyska co najmniej ponad dobrą średnią ocenę z ćwiczeń  (>4,5).

 

 1. OBOWIĄZKI STUDENTÓW
 2. Student jest obowiązany punktualnie i regularnie uczęszczać na ćwiczenia i seminaria zgodnie z ich harmonogramem.
 3. Wierzchnie okrycie (płaszcze, kurtki itp.), teczki, torebki itp. (bez przedmiotów wartościowych) pozostawić w szatni.
 4. Przez cały czas przebywania na sali ćwiczeń studenci muszą być ubrani w odzież ochronną.
 5. Studenci zobowiązani są posiadać na każdych ćwiczeniach/seminariach następujące przedmioty:

-          zeszyt gładki

-          ołówek zwykły (B lub HB nr 2), ewentualnie kredki

-          gumkę

-          miękką, flanelową lub lnianą ściereczkę o wymiarach 150 mm x 150 mm

 1. Przed rozpoczęciem zajęć studenci mają obowiązek sprawdzić stan powierzonego im sprzętu i pomocy laboratoryjnych. Wszelkie stwierdzone uszkodzenia należy zgłosić prowadzącym zajęcia. Uszkodzenia zauważone w trakcie trwania zajęć lub po ich zakończeniu - obciążają studentów.
 2. Studenci powinni być przygotowani do zajęć w oparciu o podany program oraz podane w ogłoszeniach problemy i zagadnienia aktualnych wykładów.
 3. W trakcie zajęć – studenci winni wypełniać polecenia i zadania wskazane przez prowadzącego wykazując czynny i zainteresowany stosunek do wiedzy i pracy.
 4. Studenci nie stosujący się do przepisów regulaminu będą wydaleni z sali ćwiczeń, a zajęcia nie będą im zaliczone.
 5. Studenci, którzy nie będą przestrzegać przepisów niniejszego regulaminu będą pociągnięci do  odpowiedzialności.

 

IV.        ZABRANIA SIĘ STUDENTOM

 1. Wchodzenia na salę po 15 minutach od rozpoczęcia zajęć
 2. Brania udziału w zajęciach bez okrycia ochronnego
 3. Palenia tytoniu w salach ćwiczeń, seminaryjnych i na terenie całego Zakładu
 4. Używania telefonów, tabletów i innych urządzeń multimedialnych podczas zajęć.

 

 1. ZALICZENIE ĆWICZEŃ
 2. Podstawą zaliczenia jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń i/lub wszystkich seminariów, uzyskanie co najmniej dostatecznej średniej oceny (>3,0) z ćwiczeń i/lub seminariów.  
 3. Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń i seminariów odbywa się w formie ustnej/pisemnej w trakcie trwania zajęć oraz pisemnej/testowej po zakończeniu tematu według ogłoszonego harmonogramu realizacji programu nauczania, które dokonywane jest przez nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia.
 4. Ćwiczenia/seminaria zaliczane są na podstawie:

-          aktywnej i sumiennej pracy przez cały czas trwania zajęć.

-          wykonanie odpowiedniej dokumentacji zadań, tj. rysunków, opisów, wniosków, podsumowań itd.

-          opanowanie zagadnień teoretycznych, wyznaczonych i obowiązujących na dane zajęcia.

 1. Zaliczanie poszczególnych zajęć dokonuje się w następujący sposób:

-          poprawność i aktywność pracy studenta na zajęciach oraz rzetelność i prawidłowość dokumentacji, oceniane  

           są jako zaliczone lub nie zaliczone.

-          stopień opanowania zadanego materiału, ocenia się: niedostatecznie (2), dostatecznie (3),  dość dobrze

            (3,5), dobrze (4), ponad dobrze (4,5), bardzo dobrze (5).

-          w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany odrobić brakujące

           ćwiczenie/seminarium według zasad określonych w punkcie IV.6.

 1. Podstawą zaliczenia testu cząstkowego lub sprawdzianu pisemnego jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej (3), którą otrzymuje się za prawidłowa odpowiedź na 65 do 72% pytań. Aby otrzymać ocenę dość dobry (3,5) należy prawidłowo odpowiedzieć na 73 do 79% pytań. Do otrzymania oceny dobry (4) potrzeba dać od 80 do 87% prawidłowych odpowiedzi. Na ocenę ponad dobry (4,5) trzeba uzyskać 88 do 94% poprawnych odpowiedzi. Na ocenę bardzo dobry (5) trzeba poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 95% pytań.
 2. Ogłoszenie wyników cząstkowych sprawdzianów pisemnych (w tym testowych) odbywa się na kolejnych zajęciach.
 3. Wgląd do wszystkich prac pisemnych studenta jest możliwy w terminie 5-ciu dni od ogłoszenia wyników zaliczenia pisemnego.
 4. Zajęcia opuszczone usprawiedliwione lub nie zaliczone muszą być odrobione i zaliczone w trakcie trwania danego cyklu tematycznego, lub w terminie dodatkowym wyznaczonym harmonogramem odrabiania ćwiczeń. Dopuszczenie do odrabiania zaległych zajęć wymaga zgody prowadzącego.

 

VI.        PRZYPADKI LOSOWE

 1. Przypadki losowe (w tym pojedyncze nie usprawiedliwione absencje na ćwiczeniach) są rozpatrywane indywidualnie przez komisję składającą się z opiekuna grupy ćwiczeniowej/seminaryjnej w danym cyklu tematycznym, prowadzącego oraz kierownika zakładu.

 

 1. FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU. zasady ustalania oceny z przedmiotu
 2. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu finalnego, zarówno testowego jak też  praktycznego, na ocenę co najmniej dostateczną. 
 3. Zaliczenie przedmiotu praktycznego polega na prawidłowym rozpoznaniu preparatów przedstawiających 5 gatunków pasożytów człowieka oraz zaprezentowaniu wiedzy na temat objawów i diagnostyki chorób przez nie wywoływanych, na ocenę co najmniej dostateczną. 
 4. Podstawą zaliczenia egzaminu testowego jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej (3), którą otrzymuje się za prawidłowa odpowiedź na 65 do 72% pytań. Aby otrzymać ocenę dość dobry (3,5) należy prawidłowo odpowiedzieć na 73 do 79% pytań. Do otrzymania oceny dobry (4) potrzeba dać od 80 do 87% prawidłowych odpowiedzi. Na ocenę ponad dobry (4,5) trzeba uzyskać 88 do 94% poprawnych odpowiedzi. Na ocenę bardzo dobry (5) trzeba poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 95% pytań.
 5. Obie części egzaminu powinny być zdane na ocenę co najmniej dostateczną.
 6. Ocena końcowa stanowi średnią ocenę z obu części egzaminu.
 7. Ogłoszenie wyniku egzaminu odbywa się z zachowaniem ochrony danych osobowych przekazywane są studentom na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zakładu Parazytologii.

      7.    Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się w wyznaczonych dniach tygodnia o stałej określonej

            porze na terenie Zakładu Parazytologii.

       9.    Wgląd do ocen egzaminacyjnych studenta jest możliwy w terminie 5-ciu dni od ogłoszenia wyników

              egzaminu.

       10.    Do wszystkich ważnych ogłoszeń dotyczących zajęć dydaktycznych studenci mają dostęp na tablicach

               informacyjnych na terenie zakładu lub na stronie internetowej Zakładu Parazytologii.

 

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU (FAKULTET): ENTOMOLOGIA I AKAROLOGIA SĄDOWA. METODY ANALITYCZNE STOSOWANE W KRYMINALISTYCE


I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Wykłady i seminaria z ENTOMOLOGII I AKAROLOGII SĄDOWEJ odbywają się punktualnie, w określonym harmonogramem czasie.
2.    Zajęcia seminaryjne odbywają się w grupach seminaryjnych wyznaczonych i zatwierdzonych przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ŚUM.
3.    Studenci zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy w laboratoriach biologicznych oraz wskazówek i zaleceń prowadzących zajęcia.
4.    Na początku zajęć seminaryjnych studenci zajmują miejsca na sali wykładowej lub sali ćwiczeń przy poszczególnych stanowiskach. Przydział stanowisk w sali ćwiczeń jest stały na cały czas trwania zajęć – i nie wolno zmieniać ich samodzielnie.

 

II.    ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH


1.    Student jest obowiązany punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia zgodnie z ich harmonogramem.
2.    Wierzchnie okrycia (płaszcze, kurtki itp.), teczki, torby itp. należy pozostawić w szatni.
3.    Przez cały czas przebywania na sali ćwiczeń studenci muszą być ubrani w odzież ochronną.
4.    Studenci zobowiązani są posiadać na każdych zajęciach seminaryjnych następujące przedmioty:
-    zeszyt gładki
-    ołówek o twardości B lub HB, ewentualnie kredki
-    gumkę
-    miękką, flanelową lub lnianą ściereczkę, najlepiej o wymiarach około 150 mm x 150 mm
5.    Studenci zobowiązani są przestrzegać czystości na sali wykładowej, ćwiczeniowej/seminaryjnej.
6.    Studenci zobowiązani są zachować spokój podczas zajęć.
7.    Przed rozpoczęciem zajęć studenci mają obowiązek sprawdzić stan powierzonego im sprzętu i pomocy laboratoryjnych. Wszelkie stwierdzone uszkodzenia należy zgłosić prowadzącym zajęcia. Uszkodzenia powstałe w trakcie trwania zajęć lub po ich zakończeniu - obciążają studentów.
8.    Studenci powinni być przygotowani do zajęć seminaryjnych w oparciu o podany program.
9.    W trakcie zajęć seminaryjnych studenci winni wypełniać polecenia prowadzącego zajęcia.
10.    Studenci nie stosujący się do przepisów regulaminu będą wydaleni z zajęć, z brakiem zaliczenia.III.    ZABRANIA SIĘ STUDENTOM


1.    Wchodzenia na salę seminaryjną/salę ćwiczeń lub salę wykładową po 15 minutach od rozpoczęcia zajęć
2.    Brania udziału w zajęciach bez płaszcza laboratoryjnego
3.    Palenia tytoniu w sali ćwiczeń/seminaryjnej i na terenie całego Zakładu
4.    Używania telefonów, tabletów i innych urządzeń służących do komunikacji podczas zajęćIV.    NIEOBECNOŚCI


1.    Zajęcia opuszczone usprawiedliwione zaświadczeniem lekarskim lub innym oficjalnym dokumentem lub niezaliczone muszą być odrobione i zaliczone w trakcie trwania danego cyklu tematycznego, lub w terminie dodatkowym wyznaczonym harmonogramem odrabiania zajęć. Dopuszczenie do odrabiania zaległych zajęć wymaga zgody prowadzącego zajęcia.
2.    W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany odrobić brakujące ćwiczenie według zasad określonych wyżej.
3.    Przypadki losowe (w tym pojedyncze nie usprawiedliwione absencje na seminariach są rozpatrywane indywidualnie przez kierownika Zakładu.V.    ZASADY,  TRYB I TERMIN ZALICZEŃ PRZEDMIOTU


1.    Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich zajęć seminaryjnych na średnią ocenę co najmniej dostateczną (>3,0).
2.    Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń odbywa się w formie ustnej w trakcie trwania 
       zajęć według ogłoszonego harmonogramu realizacji programu nauczania przedmiotu oraz na podstawie sprawdzenia dokumentacji w zeszytach Studentów.
4.    Zajęcia zaliczane są na podstawie:
-    Aktywnej i sumiennej pracy przez cały cykl trwania zajęć fakultatywnych.
-    Wykonania odpowiedniej dokumentacji seminariów, tj. rysunków, opisów, wniosków, podsumowań itd.
-    Aktywnego udziału w dyskusji podczas zajęć w grupach
-    Oceny opracowań przygotowanych w grupach  
-    Przygotowania i wygłoszenia 2 referatów w formie prezentacji multimedialnych (na ocenę)
-    Przygotowania preparatów z prób materiału ściółkowego lub kurzu z mieszkań do analiz akarologicznych pod kątem medycyny sądowej
-    Prawidłowego oznaczenia preparatów z roztoczami,  owadów w gablocie (na ocenę)
-    Opanowania zagadnień teoretycznych, wyznaczonych i obowiązujących na dane zajęcia seminaryjne.
5.    Zaliczanie poszczególnych seminariów oraz całości przedmiotu/fakultetu obejmuje:
-    Obecność na seminariach.
-    Poprawność i aktywność pracy studenta na każdym seminarium oraz rzetelność i prawidłowość prowadzonej dokumentacji, która zaliczana jest na ocenę.
6.    Zaliczenie przedmiotu/fakultetu Student powinien uzyskać najpóźniej w ostatnim tygodniu trwania zajęć na danym kierunku określonych harmonogramem semestru.VI.      ZASADY USTALANIA OCENY Z PRZEDMIOTU1.    Stopień opanowania zadanego materiału teoretycznego, poziom referatów, realizacji innych zadań oraz prowadzonej dokumentacji ocenia się na: niedostateczny (2,0), dostateczny (3,0),  dość dobry (3,5), dobry (4,0), ponad dobry (4,5), bardzo dobry (5,0).
2.    Ogłoszenie ocen odbywa się na kolejnym seminarium.
3.    Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się w wyznaczonych dniach tygodnia, o stałej określonej porze, na terenie Zakładu Parazytologii.
4.    Wgląd do karty ocen Studenta jest możliwy na każdym seminarium.
5.    Do wszystkich ważnych ogłoszeń dotyczących zajęć dydaktycznych Studenci mają dostęp na tablicach informacyjnych na terenie Zakładu parazytologii lub na stronie internetowej Zakładu.

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU:

PARAZYTOLOGIA KOSMETOLOGICZNA

Kosmetologia I rok II stopień (semestr zimowy)I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Seminaria odbywają się punktualnie, w określonym harmonogramem czasie.
2.    Zajęcia seminaryjne i wykłady odbywają się w grupach wyznaczonych i zatwierdzonych przez Dziekanat Wydziału.
3.    Studenci zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy w laboratoriach biologicznych oraz wskazówek i zaleceń prowadzących zajęcia.
4.    Na początku zajęć seminaryjnych studenci zajmują miejsca w sali ćwiczeń przy poszczególnych stanowiskach. Przydział stanowisk jest stały na cały czas trwania zajęć – i nie wolno zmieniać ich samodzielnie.II.    ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH


1.    Student jest obowiązany punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia seminaryjne zgodnie z ich harmonogramem.
2.    Wierzchnie okrycia (płaszcze, kurtki itp.), teczki, torby itp. należy pozostawić w szatni.
3.    Przez cały czas przebywania na sali seminaryjnej studenci muszą być ubrani w odzież ochronną.
4.    Studenci zobowiązani są posiadać na seminariach następujące przedmioty:
-    zeszyt gładki
-    ołówek o twardości B lub HB, ewentualnie kredki
-    gumkę
-    miękką, flanelową lub lnianą ściereczkę najlepiej o wymiarach około 150 mm x 150 mm
5.    Studenci zobowiązani są przestrzegać czystości na sali ćwiczeniowej/seminaryjnej.
6.    Studenci zobowiązani są zachować spokój podczas zajęć.
7.    Przed rozpoczęciem zajęć studenci mają obowiązek sprawdzić stan powierzonego im sprzętu i pomocy laboratoryjnych. Wszelkie stwierdzone uszkodzenia należy zgłosić prowadzącym zajęcia. Uszkodzenia powstałe w trakcie trwania zajęć lub po ich zakończeniu - obciążają studentów.
8.    Studenci powinni być przygotowani do zajęć seminaryjnych w oparciu o podany program.
9.    W trakcie zajęć seminaryjnych – studenci winni wypełniać polecenia prowadzącego zajęcia.
10.    Studenci nie stosujący się do przepisów regulaminu będą wydaleni z zajęć seminaryjnych, z brakiem zaliczenia.III.    ZABRANIA SIĘ STUDENTOM


1.    Wchodzenia na salę ćwiczeń i salę wykładową po 15 minutach od rozpoczęcia zajęć
2.    Brania udziału w seminariach bez płaszcza laboratoryjnego
3.    Palenia tytoniu w sali wykładowej, seminaryjnej i na terenie całego Zakładu
4.    Używania telefonów, tabletów i innych urządzeń multimedialnych służących do komunikacji
    podczas zajęć seminaryjnych i wykładów.IV.    NIEOBECNOŚCI


1.    Zajęcia seminaryjne opuszczone i usprawiedliwione zaświadczeniem lekarskim lub innym oficjalnym dokumentem lub nie zaliczone muszą być odrobione i zaliczone w trakcie trwania danego cyklu tematycznego, lub w terminie dodatkowym wyznaczonym harmonogramem odrabiania zajęć. Dopuszczenie do odrabiania zaległych seminariów wymaga zgody prowadzącego.
2.    W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach seminaryjnych student jest zobowiązany odrobić zaległe seminarium według zasad określonych wyżej.
3.    Przypadki losowe (w tym pojedyncze nie usprawiedliwione absencje na seminariach) są rozpatrywane indywidualnie przez komisję składającą się z opiekuna grupy w danym cyklu tematycznym, prowadzącego przedmiot oraz kierownika Zakładu.V.    ZASADY,  TRYB I TERMIN ZALICZEŃ PRZEDMIOTU


1.    Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie seminariów na średnią ocenę co 
 najmniej dostateczną (>3,0).
2.    Zaliczenie poszczególnych seminariów odbywa się w trakcie trwania zajęć seminaryjnych.
3.    Zaliczanie poszczególnych seminariów obejmuje aktywność i poprawność pracy studenta na każdym seminarium, odpowiednie przygotowanie teoretyczne oraz rzetelność i prawidłowość prowadzonej dokumentacji, które to seminaria oceniane są jako zaliczone lub niezaliczone.
4.    Całość kursu parazytologii kosmetologicznej zalicza się na podstawie:
-    aktywnej i sumiennej pracy przez cały cykl trwania zajęć;
-    pozytywnej oceny przygotowanej prezentacji według ogłoszonego harmonogramu realizacji zajęć seminaryjnych;
-    wykonania odpowiedniej dokumentacji zajęć seminaryjnych w postaci rysunków, opisów, notatek, wniosków, podsumowań;
-    opanowanie zagadnień teoretycznych, wyznaczonych i obowiązujących na dane zajęcia;
-    średniej oceny ze sprawdzianów w formie ustnej lub pisemnej/testowej po zakończeniu bloku tematycznego według ogłoszonego harmonogramu realizacji programu nauczania parazytologii kosmetologicznej.
5.   Student może poprawiać ocenę  niedostateczną cząstkową  maksymalnie dwukrotnie w przeciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyniku sprawdzianu pisemnego lub ustnego.VI.   FORMA  ZAKOŃCZENIA NAUCZANIA PRZEDMIOTU


1.    Zaliczenie na ocenę - student powinien uzyskać zaliczenie najpóźniej w ostatnim tygodniu trwania zajęć według ogłoszonego harmonogramu kursu parazytologii kosmetologicznej.VII.  ZASADY USTALANIA OCENY Z PRZEDMIOTU1.    Stopień opanowania zadanego materiału seminaryjnego, poziom przygotowanej prezentacji, oraz dokumentację zajęć seminaryjnych ocenia się na ocenę: niedostateczną (2,0), dostateczną (3,0),  dość dobrą (3,5), dobrą (4,0), ponad dobrą (4,5), bardzo dobrą (5,0).
2.    Podstawą zaliczenia sprawdzianu pisemnego/testowego jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej (3,0), którą otrzymuje się za prawidłową odpowiedź na 65 do 72% pytań. Aby otrzymać ocenę dość dobry (3,5) należy prawidłowo odpowiedzieć na 73 do 79% pytań. Do otrzymania oceny dobry (4,0) potrzeba dać od 80 do 87% prawidłowych odpowiedzi. Na ocenę ponad dobry (4,5) trzeba uzyskać 88 do 94% poprawnych odpowiedzi. Na ocenę bardzo dobry (5) trzeba poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 95% pytań.
3.    Ogłoszenie wyników zaliczeń testowych odbywa się na kolejnym seminarium.
4.    Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się w wyznaczonych dniach tygodnia o stałej określonej porze na terenie Zakładu Parazytologii.
5.    Wgląd do prac pisemnych studenta jest możliwy w terminie 5-ciu dni od ogłoszenia wyników zaliczenia pisemnego.
Do wszystkich ważnych ogłoszeń dotyczących zajęć dydaktycznych studenci mają dostęp na tablicach informacyjnych na terenie Zakładu Parazytologii lub na stronie internetowej Zakładu Parazytologii.