WF - Zakład Parazytologii
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-218, Sosnowiec
+48 32 364 11 90/+48 32 364 11 96
Email:

Regulaminy ćwiczeń

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU (FAKULTET): ENTOMOLOGIA I AKAROLOGIA SĄDOWA. METODY ANALITYCZNE STOSOWANE W KRYMINALISTYCE


I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Wykłady i seminaria z ENTOMOLOGII I AKAROLOGII SĄDOWEJ odbywają się punktualnie, w określonym harmonogramem czasie.
2.    Zajęcia seminaryjne odbywają się w grupach seminaryjnych wyznaczonych i zatwierdzonych przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ŚUM.
3.    Studenci zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy w laboratoriach biologicznych oraz wskazówek i zaleceń prowadzących zajęcia.
4.    Na początku zajęć seminaryjnych studenci zajmują miejsca na sali wykładowej lub sali ćwiczeń przy poszczególnych stanowiskach. Przydział stanowisk w sali ćwiczeń jest stały na cały czas trwania zajęć – i nie wolno zmieniać ich samodzielnie.

 

II.    ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH


1.    Student jest obowiązany punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia zgodnie z ich harmonogramem.
2.    Wierzchnie okrycia (płaszcze, kurtki itp.), teczki, torby itp. należy pozostawić w szatni.
3.    Przez cały czas przebywania na sali ćwiczeń studenci muszą być ubrani w odzież ochronną.
4.    Studenci zobowiązani są posiadać na każdych zajęciach seminaryjnych następujące przedmioty:
-    zeszyt gładki
-    ołówek o twardości B lub HB, ewentualnie kredki
-    gumkę
-    miękką, flanelową lub lnianą ściereczkę, najlepiej o wymiarach około 150 mm x 150 mm
5.    Studenci zobowiązani są przestrzegać czystości na sali wykładowej, ćwiczeniowej/seminaryjnej.
6.    Studenci zobowiązani są zachować spokój podczas zajęć.
7.    Przed rozpoczęciem zajęć studenci mają obowiązek sprawdzić stan powierzonego im sprzętu i pomocy laboratoryjnych. Wszelkie stwierdzone uszkodzenia należy zgłosić prowadzącym zajęcia. Uszkodzenia powstałe w trakcie trwania zajęć lub po ich zakończeniu - obciążają studentów.
8.    Studenci powinni być przygotowani do zajęć seminaryjnych w oparciu o podany program.
9.    W trakcie zajęć seminaryjnych studenci winni wypełniać polecenia prowadzącego zajęcia.
10.    Studenci nie stosujący się do przepisów regulaminu będą wydaleni z zajęć, z brakiem zaliczenia.III.    ZABRANIA SIĘ STUDENTOM


1.    Wchodzenia na salę seminaryjną/salę ćwiczeń lub salę wykładową po 15 minutach od rozpoczęcia zajęć
2.    Brania udziału w zajęciach bez płaszcza laboratoryjnego
3.    Palenia tytoniu w sali ćwiczeń/seminaryjnej i na terenie całego Zakładu
4.    Używania telefonów, tabletów i innych urządzeń służących do komunikacji podczas zajęćIV.    NIEOBECNOŚCI


1.    Zajęcia opuszczone usprawiedliwione zaświadczeniem lekarskim lub innym oficjalnym dokumentem lub niezaliczone muszą być odrobione i zaliczone w trakcie trwania danego cyklu tematycznego, lub w terminie dodatkowym wyznaczonym harmonogramem odrabiania zajęć. Dopuszczenie do odrabiania zaległych zajęć wymaga zgody prowadzącego zajęcia.
2.    W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany odrobić brakujące ćwiczenie według zasad określonych wyżej.
3.    Przypadki losowe (w tym pojedyncze nie usprawiedliwione absencje na seminariach są rozpatrywane indywidualnie przez kierownika Zakładu.V.    ZASADY,  TRYB I TERMIN ZALICZEŃ PRZEDMIOTU


1.    Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich zajęć seminaryjnych na średnią ocenę co najmniej dostateczną (>3,0).
2.    Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń odbywa się w formie ustnej w trakcie trwania 
       zajęć według ogłoszonego harmonogramu realizacji programu nauczania przedmiotu oraz na podstawie sprawdzenia dokumentacji w zeszytach Studentów.
4.    Zajęcia zaliczane są na podstawie:
-    Aktywnej i sumiennej pracy przez cały cykl trwania zajęć fakultatywnych.
-    Wykonania odpowiedniej dokumentacji seminariów, tj. rysunków, opisów, wniosków, podsumowań itd.
-    Aktywnego udziału w dyskusji podczas zajęć w grupach
-    Oceny opracowań przygotowanych w grupach  
-    Przygotowania i wygłoszenia 2 referatów w formie prezentacji multimedialnych (na ocenę)
-    Przygotowania preparatów z prób materiału ściółkowego lub kurzu z mieszkań do analiz akarologicznych pod kątem medycyny sądowej
-    Prawidłowego oznaczenia preparatów z roztoczami,  owadów w gablocie (na ocenę)
-    Opanowania zagadnień teoretycznych, wyznaczonych i obowiązujących na dane zajęcia seminaryjne.
5.    Zaliczanie poszczególnych seminariów oraz całości przedmiotu/fakultetu obejmuje:
-    Obecność na seminariach.
-    Poprawność i aktywność pracy studenta na każdym seminarium oraz rzetelność i prawidłowość prowadzonej dokumentacji, która zaliczana jest na ocenę.
6.    Zaliczenie przedmiotu/fakultetu Student powinien uzyskać najpóźniej w ostatnim tygodniu trwania zajęć na danym kierunku określonych harmonogramem semestru.VI.      ZASADY USTALANIA OCENY Z PRZEDMIOTU1.    Stopień opanowania zadanego materiału teoretycznego, poziom referatów, realizacji innych zadań oraz prowadzonej dokumentacji ocenia się na: niedostateczny (2,0), dostateczny (3,0),  dość dobry (3,5), dobry (4,0), ponad dobry (4,5), bardzo dobry (5,0).
2.    Ogłoszenie ocen odbywa się na kolejnym seminarium.
3.    Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się w wyznaczonych dniach tygodnia, o stałej określonej porze, na terenie Zakładu Parazytologii.
4.    Wgląd do karty ocen Studenta jest możliwy na każdym seminarium.
5.    Do wszystkich ważnych ogłoszeń dotyczących zajęć dydaktycznych Studenci mają dostęp na tablicach informacyjnych na terenie Zakładu parazytologii lub na stronie internetowej Zakładu.

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU:

PARAZYTOLOGIA KOSMETOLOGICZNA

Kosmetologia I rok II stopień (semestr zimowy)I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Seminaria odbywają się punktualnie, w określonym harmonogramem czasie.
2.    Zajęcia seminaryjne i wykłady odbywają się w grupach wyznaczonych i zatwierdzonych przez Dziekanat Wydziału.
3.    Studenci zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy w laboratoriach biologicznych oraz wskazówek i zaleceń prowadzących zajęcia.
4.    Na początku zajęć seminaryjnych studenci zajmują miejsca w sali ćwiczeń przy poszczególnych stanowiskach. Przydział stanowisk jest stały na cały czas trwania zajęć – i nie wolno zmieniać ich samodzielnie.II.    ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH


1.    Student jest obowiązany punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia seminaryjne zgodnie z ich harmonogramem.
2.    Wierzchnie okrycia (płaszcze, kurtki itp.), teczki, torby itp. należy pozostawić w szatni.
3.    Przez cały czas przebywania na sali seminaryjnej studenci muszą być ubrani w odzież ochronną.
4.    Studenci zobowiązani są posiadać na seminariach następujące przedmioty:
-    zeszyt gładki
-    ołówek o twardości B lub HB, ewentualnie kredki
-    gumkę
-    miękką, flanelową lub lnianą ściereczkę najlepiej o wymiarach około 150 mm x 150 mm
5.    Studenci zobowiązani są przestrzegać czystości na sali ćwiczeniowej/seminaryjnej.
6.    Studenci zobowiązani są zachować spokój podczas zajęć.
7.    Przed rozpoczęciem zajęć studenci mają obowiązek sprawdzić stan powierzonego im sprzętu i pomocy laboratoryjnych. Wszelkie stwierdzone uszkodzenia należy zgłosić prowadzącym zajęcia. Uszkodzenia powstałe w trakcie trwania zajęć lub po ich zakończeniu - obciążają studentów.
8.    Studenci powinni być przygotowani do zajęć seminaryjnych w oparciu o podany program.
9.    W trakcie zajęć seminaryjnych – studenci winni wypełniać polecenia prowadzącego zajęcia.
10.    Studenci nie stosujący się do przepisów regulaminu będą wydaleni z zajęć seminaryjnych, z brakiem zaliczenia.III.    ZABRANIA SIĘ STUDENTOM


1.    Wchodzenia na salę ćwiczeń i salę wykładową po 15 minutach od rozpoczęcia zajęć
2.    Brania udziału w seminariach bez płaszcza laboratoryjnego
3.    Palenia tytoniu w sali wykładowej, seminaryjnej i na terenie całego Zakładu
4.    Używania telefonów, tabletów i innych urządzeń multimedialnych służących do komunikacji
    podczas zajęć seminaryjnych i wykładów.IV.    NIEOBECNOŚCI


1.    Zajęcia seminaryjne opuszczone i usprawiedliwione zaświadczeniem lekarskim lub innym oficjalnym dokumentem lub nie zaliczone muszą być odrobione i zaliczone w trakcie trwania danego cyklu tematycznego, lub w terminie dodatkowym wyznaczonym harmonogramem odrabiania zajęć. Dopuszczenie do odrabiania zaległych seminariów wymaga zgody prowadzącego.
2.    W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach seminaryjnych student jest zobowiązany odrobić zaległe seminarium według zasad określonych wyżej.
3.    Przypadki losowe (w tym pojedyncze nie usprawiedliwione absencje na seminariach) są rozpatrywane indywidualnie przez komisję składającą się z opiekuna grupy w danym cyklu tematycznym, prowadzącego przedmiot oraz kierownika Zakładu.V.    ZASADY,  TRYB I TERMIN ZALICZEŃ PRZEDMIOTU


1.    Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie seminariów na średnią ocenę co 
 najmniej dostateczną (>3,0).
2.    Zaliczenie poszczególnych seminariów odbywa się w trakcie trwania zajęć seminaryjnych.
3.    Zaliczanie poszczególnych seminariów obejmuje aktywność i poprawność pracy studenta na każdym seminarium, odpowiednie przygotowanie teoretyczne oraz rzetelność i prawidłowość prowadzonej dokumentacji, które to seminaria oceniane są jako zaliczone lub niezaliczone.
4.    Całość kursu parazytologii kosmetologicznej zalicza się na podstawie:
-    aktywnej i sumiennej pracy przez cały cykl trwania zajęć;
-    pozytywnej oceny przygotowanej prezentacji według ogłoszonego harmonogramu realizacji zajęć seminaryjnych;
-    wykonania odpowiedniej dokumentacji zajęć seminaryjnych w postaci rysunków, opisów, notatek, wniosków, podsumowań;
-    opanowanie zagadnień teoretycznych, wyznaczonych i obowiązujących na dane zajęcia;
-    średniej oceny ze sprawdzianów w formie ustnej lub pisemnej/testowej po zakończeniu bloku tematycznego według ogłoszonego harmonogramu realizacji programu nauczania parazytologii kosmetologicznej.
5.   Student może poprawiać ocenę  niedostateczną cząstkową  maksymalnie dwukrotnie w przeciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyniku sprawdzianu pisemnego lub ustnego.VI.   FORMA  ZAKOŃCZENIA NAUCZANIA PRZEDMIOTU


1.    Zaliczenie na ocenę - student powinien uzyskać zaliczenie najpóźniej w ostatnim tygodniu trwania zajęć według ogłoszonego harmonogramu kursu parazytologii kosmetologicznej.VII.  ZASADY USTALANIA OCENY Z PRZEDMIOTU1.    Stopień opanowania zadanego materiału seminaryjnego, poziom przygotowanej prezentacji, oraz dokumentację zajęć seminaryjnych ocenia się na ocenę: niedostateczną (2,0), dostateczną (3,0),  dość dobrą (3,5), dobrą (4,0), ponad dobrą (4,5), bardzo dobrą (5,0).
2.    Podstawą zaliczenia sprawdzianu pisemnego/testowego jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej (3,0), którą otrzymuje się za prawidłową odpowiedź na 65 do 72% pytań. Aby otrzymać ocenę dość dobry (3,5) należy prawidłowo odpowiedzieć na 73 do 79% pytań. Do otrzymania oceny dobry (4,0) potrzeba dać od 80 do 87% prawidłowych odpowiedzi. Na ocenę ponad dobry (4,5) trzeba uzyskać 88 do 94% poprawnych odpowiedzi. Na ocenę bardzo dobry (5) trzeba poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 95% pytań.
3.    Ogłoszenie wyników zaliczeń testowych odbywa się na kolejnym seminarium.
4.    Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się w wyznaczonych dniach tygodnia o stałej określonej porze na terenie Zakładu Parazytologii.
5.    Wgląd do prac pisemnych studenta jest możliwy w terminie 5-ciu dni od ogłoszenia wyników zaliczenia pisemnego.
Do wszystkich ważnych ogłoszeń dotyczących zajęć dydaktycznych studenci mają dostęp na tablicach informacyjnych na terenie Zakładu Parazytologii lub na stronie internetowej Zakładu Parazytologii.