Logo Śląskiego Uniwersytetu MedycznegoRegulaminy ćwiczeń

Opublikowano: 11 wrzesień 2019Poprawiono: 17 luty 2021
Regulaminy ćwiczeń

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU

 

Diagnostyka parazytologiczna

dla studentów II  roku kierunku Analityka medyczna  prowadzonych

w Zakładzie Parazytologii Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

w roku akademickim 2020/2021

 

Zajęcia z przedmiotu Diagnostyka parazytologiczna prowadzone są w oparciu o Regulamin Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz Zarządzenie Nr 161/2020 z dnia 08.08.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i niniejszy Regulamin.

 

I     Zasady uczestnictwa w zajęciach

 • Uczestnictwo na wykładach, seminariach oraz ćwiczeniach jest obowiązkowe.
 • Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z grupą studencką do której został przypisany na danych rok akademicki
 • Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej lub zalogowania się do systemu e-learningowego w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
 • Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość potwierdzane jest przez studenta poprzez zalogowanie się w systemie e-learningowym (platforma e-learningowa SUM lub Microsoft Teams) w czasie zgodnym z harmonogramem zajęć oraz odznaczenie swojej aktywności na liście obecności.
 • Student zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad BHP, które zostaną szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach
 • W zajęciach realizowanych w Uczelni nie może uczestniczyć Student, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję, w tym wirusową (tj. gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, wydzielina z nosa, zaburzenia węchu/smaku, ból głowy, ogólne rozbicie, osłabienie itp). Osoby, u których wystąpią objawy chorobowe powinny pozostać w miejscu swojego pobytu, skontaktować się telefoniczne lub mailowo z sekretariatem Jednostki/kierownikiem ćwiczeń/prowadzącym zajęcia oraz zgłosić swój stan zdrowia odpowiednim służbom, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego.
 • Student na stronie internetowej Katedry i Zakładu Parazytologii otrzymuje:
 1. Opis przedmiotu wraz ze szczegółowym wykazem zagadnień realizowanych na wykładach, ćwiczenia i seminariach
 2. Regulamin zajęć
 3. Kartę modułu/przedmiotu
 4. Harmonogram konsultacji z nauczycielem akademickim
 • Wszystkie materiały dydaktyczne podlegają ochronie praw autorskich w zakresie własności intelektualnej. Naruszenie praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku (nagrywanie, fotografowanie, kopiowanie, rejestrowanie) będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego
 • Wszyscy studenci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższego Regulaminu oraz bieżącego śledzenia komunikatów w „Wirtualnej Uczelni”.
 • Przed przystąpieniem do ćwiczeń i/lub seminariów student zobowiązany jest przygotować się teoretycznie z tematu realizowanego w ramach danych zajęć (zgodnie z harmonogramem). Brak przygotowania do zajęć będzie równoznaczny z ich niezaliczeniem. Przygotowanie teoretyczne studenta będzie sprawdzane ustnie przed i w trakcie części praktycznej ćwiczeń.

 

a) Zasady uczestnictwa w wykładach

 • Student jest zobowiązany do zalogowania się na platformie e-lerningowej SUM oraz Microsoft Teams.
 • Student jest zobowiązany punktualnie i regularnie uczestniczyć w wykładach za pośrednictwem platformy e-learningowej SUM oraz za pomocą platformy Microsoft Teams zgodnie z ich

 b) Zasady uczestnictwa w seminariach

 • Student jest zobowiązany do zalogowania się na platformie e-lerningowej SUM oraz Microsoft Teams.
 • Student jest zobowiązany punktualnie i regularnie uczestniczyć w zajęciach seminaryjnych kursu za pośrednictwem platformy e-learningowej SUM oraz za pomocą platformy Microsoft Teams zgodnie z ich harmonogramem.
 • Student jest zobowiązany do przygotowania (w formacie Power Point) i wygłoszenia prezentacji na zadany temat.
 • Student jest zobowiązany do wykonania dokumentacji z zajęć seminaryjnych w zeszycie przedmiotowym w oparciu o prezentowane materiały i zamieszczenia jej na platformie e-learningowej.
 • W czasie seminarium Studenci zobowiązani są posiadać następujące przedmioty:
 • zeszyt gładki
 • ołówek o twardości B lub HB, ewentualnie kredki.
 • gumkę
 • Zachować spokój podczas zajęć seminaryjnych.
 • Studenci powinni być przygotowani do zajęć seminaryjnych w oparciu o podany program.
 • W trakcie zajęć seminaryjnych – studenci winni wypełniać polecenia prowadzącego zajęcia.

 c) Zasady uczestnictwa w ćwiczeniach

 • Student jest zobowiązany punktualnie i regularnie uczestniczyć w ćwiczeniach zgodnie z ich harmonogramem.
 • Wierzchnie okrycia (płaszcze, kurtki itp.), teczki, torby itp. należy pozostawić w szatni.
 • Przez cały czas przebywania na sali ćwiczeniowej studenci muszą być ubrani w odzież ochronną i mieć ubrane maseczki ochronne.
 • Student jest zobowiązany do wykonania dokumentacji z zajęć ćwiczeniowych w zeszycie przedmiotowym.
 • W czasie ćwiczeń Studenci zobowiązani są posiadać następujące przedmioty:
 • zeszyt gładki
 • ołówek o twardości B lub HB, ewentualnie kredki.
 • gumkę
 • Zachować spokój podczas zajęć ćwiczeniowych.
 • Zabrania się wchodzenia na salę ćwiczeniową po 15 minutach od rozpoczęcia zajęć.
 • Zabrania się brania udziału w zajęciach ćwiczeniowych bez płaszcza laboratoryjnego i maseczki ochronnej.
 • Zabrania się palenia tytoniu na Sali ćwiczeniowej i na terenie całego Zakładu.
 • Zabrania się Używania telefonów, tabletów i innych urządzeń multimedialnych służących do komunikacji podczas zajęć ćwiczeniowych.
 • Studenci powinni być przygotowani do ćwiczeń w oparciu o podany program.
 • W trakcie ćwiczeń – studenci winni wypełniać polecenia prowadzącego zajęcia.
 • Po zakończeniu zajęć studenci zobowiązani są do zdezynfekowania stanowiska pracy i mikroskopów.

 

II    Zasady usprawiedliwienia nieobecności  na zajęciach (seminaria, ćwiczenia)

 

 • Wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione
 • Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona poprzez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia (lekarskiego, sądowego, urzędowego) na pierwszych zajęciach po nieobecności.
 • W przypadku nieobecności na zajęciach wynikającej z uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz (konferencje, zjazdy, zebrania), działalności na rzecz Uczeni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki, uczestnictwa w egzaminie poprawkowym, są usprawiedliwiane bez konieczności odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ/osobę.
 • Istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności związanej ze zdarzeniami losowymi w formie pisemnej.

 

III. Zasady, tryb i terminy zaliczeń

 Zaliczenie seminariów

 • Warunkiem uzyskania zaliczenia seminariów jest czynny udział w zajęciach oraz przygotowanie teoretyczne w zakresie tematyki realizowanej w ramach programu zajęć.
 • Pozytywnej oceny (≥ 3,0) z wygłoszonej prezentacji.
 • Uzyskanie zaliczenia z prowadzonej dokumentacji w zeszycie przedmiotowym.
 • W przypadku nie uzyskania zaliczenia z przedmiotu, student ma prawo do jednokrotnego ubiegania się o zaliczenie w formie kolokwium ze wszystkich zagadnień seminaryjnych /wykładowych omawianych w ramach przedmiotu.

 Zaliczenie ćwiczeń

 • Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest czynny udział w zajęciach oraz przygotowanie teoretyczne w zakresie tematyki realizowanej w ramach programu zajęć.
 • Pozytywnej oceny (≥ 3,0) z testu z każdego bloku tematycznego według kryteriów podanych w punkcie IV regulaminu.
 • Uzyskanie zaliczenia z prowadzonej dokumentacji w zeszycie przedmiotowym.
 • W przypadku nie uzyskania zaliczenia z przedmiotu, student ma prawo do jednokrotnego ubiegania się o zaliczenie w formie kolokwium ze wszystkich zagadnień ćwiczeniowych /wykładowych omawianych w ramach przedmiotu.

 

IV.  Forma egzaminu

 1. Student, który uzyskał zaliczenie z danego przedmiotu może przystąpić do egzaminu.
 2. Brak zaliczenia z przedmiotu lub nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na egzaminie w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej (dotyczy wszystkich terminów egzaminów).
 3. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na zaliczeniu/egzaminie Studentowi przysługuje prawo do dwóch zaliczeń/egzaminów poprawkowych.
 4. Egzamin z przedmiotu Diagnostyka parazytologiczna składa się z części praktycznej i teoretycznej.
 5. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i seminariów.
 6. Część praktyczna odbędzie się w formie kontaktu bezpośredniego z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu praktycznego.
 2. Część teoretyczna egzaminu odbędzie się w formie zdalnej na platformie e-learningowej SUM z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
 3. Pytania egzaminacyjne obejmują materiał z wykładów, seminariów i ćwiczeń.
 4. Przewiduje się możliwość zwolnienia studenta z części praktycznej i teoretycznej egzaminu. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest uczestnictwo we wszystkich wykładach oraz uzyskanie średniej arytmetycznej minimum pdb (4,5) z zaliczenia seminariów/ćwiczeń
 5. W czasie trwania egzaminu/zaliczenia studenta obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktowania się osobistego lub za pośrednictwem urządzeń elektronicznych z osobami postronnymi oraz korzystania z materiałów pomocniczych. Nieprzestrzeganie zasad stanowi podstawę do przerwania egzaminu, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole egzaminu/zaliczenia przez Przewodniczącego Komisji/Egzaminatora. Otrzymanie przez Studenta oceny niedostatecznej nie wyklucza odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

 

V.     Zasady ustalania oceny z przedmiotu

 • Ocena końcowa z egzaminu ustalana jest według następujących zasad:

 

Obowiązująca skala oceniania:

 

 • ≥ 95% - bdb (5.0)
 • 88-94% - pdb (4,5)
 • 80-87% - db (4,0)
 • 73-79% - ddb (3,5)
 • 65-72% - dst (3,0)
 • 0-64% - ndst (2,0)

 

VI.  Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach zaliczeń końcowych i egzaminów.

 

 • Wyniki zaliczeń końcowych i egzaminów ogłoszone będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu, w „Wirtualnej Uczelni”.

 

VII.            Konsultacje z nauczycielem akademickim

 

 • Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Jednostki http://zaklad-parazytologii.sum.edu.pl

 

 

VIII.         Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta

 

 1. Student ma prawo do wglądu do prac pisemnych z kolokwiów na pierwszych zajęciach po ogłoszeniu wyników.
 2. Zgodnie z Regulaminem Studiów (par. 14, pkt. 22) student ma prawo do wglądu ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań oraz kluczem odpowiedzi w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników w godzinach konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.

 

IX.  Kwestie sporne i niezawarte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 

X.     W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej Zarządzeń Rektora SUM możliwa jest zmiana trybu i formy prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów.

 

XI.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 roku.

Pozostałe aktualności...
Konsultacje dla studentów
Dydaktyka
19 luty 2021

Konsultacje

Biotechnologia
Dydaktyka
17 luty 2021

Biotechnologia medyczna

Pracownicy
Zakład Parazytologii
19 styczeń 2021

Pracownicy

Koło Zakładu Parazytologii STN
Dydaktyka
19 styczeń 2021

Koło Zakładu Parazytologii STN